ความเสี่ยงและอันตรายในสถานที่เกิดเหตุ

เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุมักจะต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนทุกครั้งที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าคดีนั้นจะมีลักษณะเช่นใด แต่มักจะมีปะปนอยู่ในสถานที่เกิดเหตุนั้นเสมอ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้ ไม่ว่าจะเป็น วัตถุอันตรายทางชีวภาพ (Biological Materials) ได้แก่ สารคัดหลั่งต่างๆที่ออกมาจากร่างกายของสิ่งมีชิวิตทั้งมนุษย์และสัตว์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มักจะมีการเจือปนของเชื้อโรคที่สามารถแพร่กระจายต่อได้หากมีการสัมผัสโดยไม่มีการป้องกัน สารเคมีและวัตถุมีพิษ (Chemicals and Toxins) ได้แก่ สารเคมีประเภทต่างๆซึ่งจัดว่ามีอันตรายไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า วัตถุอันตรายทางชีวภาพ ซึ่งอาจมีอยู่ในรูปแบบของสารกัดกร่อน ไอระเหย ผงเคมี หรือในสถานะใดๆก็ตามที่ปะปนอยู่ในสถานที่เกิดเหตุนั้น ซึ่งสามารถซึมเข้าสู่ร่างกายในส่วนต่างๆได้ตลอดเวลา รวมไปถึงอันตรายจากสภาวแวดล้อม (Environmental Hazards) ได้แก่ ความไม่มั่นคงของสถานที่เกิดเหตุ เช่นซากปรัก หักพังของอาคาร หรือ การรั่วไหลของไฟฟ้า แก๊สที่ยังไม่ถูกควบคุมให้อยู่ในระดับปลอดภัย เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ ทุกครั้งก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเริ่มปฏิบัติจำเป็นต้องประเมิน ระงับ ยับยั้งอันตรายต่างๆเหล่านั้นให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ รวมถึงการจัดเตรียมเครื่องมือป้องกันภัยส่วนบุคคลให้พร้อมและเหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยเช่นกัน