หลักสำคัญในการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ

การตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุที่กระทำด้วยความรอบคอบจะทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้วิเคราะห์หาสาเหตุและเชื่อมโยงไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น ดังนั้นเจ้าหน้าที่คนแรกที่เดินทางไปถึงสถานที่เกิดเหตุจำเป็นต้องมั่นใจว่าสถานที่เกิดเหตุได้รับการป้องกันรักษาไว้อย่างดี ไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามารบกวนวัตถุพยานต่างๆในสถานที่เกิดเหตุนั้นให้ได้มากที่สุด และทำการเก็บรวบรวมข้อมูลและหลักฐานต่างๆด้วยวิธีการที่ถูกต้องเป็นลำดับถัดไป และต้องมั่นใจว่าไม่ละเลยหรือมองข้ามอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าว เช่น ไฟไหม้ หรือ อุบัติเหตุซ้ำซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา