การเลือกบรรจุภัณฑ์สำหรับวัตถุพยาน

เจ้าหน้าที่ที่ทำการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ ต้องมั่นใจว่า ได้เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับวัตถุพยานที่ตรวจเก็บได้ในสถานที่เกิดเหตุและสอดคล้องกับประเภทของหลักฐานนั้น ไม่ว่าจะมีสถานะเป็นของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ ทั้งนี้ต้องระมัดระวังไม่ให้วัตถุพยานมีโอกาสปนเปื้อนกันเอง หรือรั่วไหลจากบรรจุภัณฑ์เหล่านั้น หรือกระทำการใดๆที่ก่อให้เกิดความเสียหายจนไม่สามารถนำวัตถุพยานไปตรวจวิเคราะห์ต่อในภายหลังได้ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องระบุรายละเอียดของวัตถุพยานนั้น โดยการใช้ฉลากหรือ สิ่งบ่งชี้อื่นใดที่มีความคงทน ไม่สามารถแก้ไข ลบเลือนได้โดยง่าย เพื่อไม่เปิดโอกาสให้เกิดการสับเปลี่ยนกันเองทั้งด้วยความจงใจหรือการกระทำที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้ที่เข้าถึงบรรจุภัณฑ์นั้น